Jouw eigen beautybox

 • 100% Dierproefvrij
 • 5 Full size producten
 • Gratis thuisbezorgd
 • Met informatief magazine
 • Gemiddelde waarde 70 euro


Leuk dat je hebt gekozen om member te worden van StyleTone!

Voordat we jouw box vol producten kunnen verzonden hebben we wat informatie nodig. Vul onderstaand je gegevens in (daar gaan wij natuurlijk vertrouwelijk mee om!) en wij doen de rest: je box zo snel mogelijk versturen! Ook wordt er een account aangemaakt zodat je kan profiteren van heel veel membervoordelen in onze speciale ledenshop ;-). Dus aarzel niet en meld je aan!

De prijzen zijn inclusief verzending en jouw eerste box is de box van deze maand. Tenzij deze is uitverkocht, dan ontvang je de volgende.

Jouw bestelling

Aantal Box Prijs
1 6 maanden (voor zes maanden) 87.00
Subtotaal 87.00
Totaal 87.00
 • Tot 30 dagen geld terug garantie!
 • Gratis thuisbezorgd

Algemene Voorwaarden StyleTone

Deze algemene voorwaarden dienen als rechtsgeldig document. Opgemaakt 3 december 2014 te Alphen aan den Rijn en voor het laatst gewijzigd op 13 Oktober 2015. Deze algemene voorwaarden beschrijven de dienstverlening alsmede de rechten en plichten van eenieder die de website bezoekt. Deze algemene voorwaarden vervangen in haar volledigheid enige eerder gedefinieerde of uitgegeven algemene voorwaarden.

 1. Begrippen en contactgegevens
  1. In deze algemene voorwaarden zullen een aantal begrippen worden gebruikt die in dit artikel gedefinieerd worden.
   1. StyleTone International B.V. ,hierna te noemen “Dienstverlener“:
    Pompmolenlaan 19-B
    3447 GK Woerden
    E: info@styletone.com
    W: www.styletone.com
    KvK:  57982384

StyleTone is een handelsnaam van StyleTone International B.V.

 1. Gebruiker die gebruik maakt van de dienstverlening van de dienstverlener, hierna te noemen als“Klant”, “Lid”, “Gebruiker”, “Bezoeker” of “Aanmelder”.
 2. StyleTone abonnement, hierna te noemen“product”.
 3. Order button waarmee gebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden, hierna te noemen“Checkbox”.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen dienstverlener en de gebruiker die zich via de websites van dienstverlener voor de dienstverlening heeft aangemeld.
 5. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen StyleTone International B.V, o.a. handelend onder de namen “StyleTone” en “StyleTone.com” en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst. Steeds is de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals te vinden op de webpagina’s van dienstverlener. Bij tussentijdse wijzigingen van deze voorwaarden voor een duurovereenkomst zal dienstverlener, klant erop attent maken dat een nieuwe versie beschikbaar is, waarbij klant binnen 14 dagen na dit bericht protest kan indienen tegen de wijziging en dienstverlener in dat geval klant zal gaan informeren of de lopende overeenkomst op de laatst geaccepteerde voorwaarden zal worden voortgezet of dat dienstverlener besluit de overeenkomst te ontbinden. Bij een dergelijke ontbinding is dienstverlener klant verder niets verschuldigd, maar blijft de betalingsplicht van klant onder de oude voorwaarden in stand. Indien klant geen bezwaar maakt binnen de termijn van 14 dagen, verklaart klant akkoord te gaan met de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Alle gegevens, die de besteller gedurende de bestelprocedure invult, moeten actueel en waarheidsgetrouw zijn. De klant mag het persoonlijke wachtwoord niet aan derden bekend maken en de abonnee dient het zo te bewaren, dat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen, en de klant dient het StyleTone onverwijld schriftelijk mee te delen, wanneer de abonnee het verliest of heeft doorgegeven. De klant is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor misbruik, bijv. Voor alle onbevoegde bestellingen met het wachtwoord door derden, en voor de daaruit voortvloeiende geldelijke vorderingen.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Noch dienstverlener noch haar aandeelhouders, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de diensten van dienstverlener.
  2. De gebruiker vrijwaart dienstverlener van eventuele schadeclaims en of rechtszaken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van dienstverlener door het fysiek aanvinken van de “checkbox” waarmee akkoord wordt gegaan met deze voorwaarden.
  3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schaden van enigerlei soort die worden opgelopen als gevolg van tijdelijke niet bereikbaarheid van de informatie, als gevolg van omstandigheden bij de provider of andere buiten dienstverlener gelegen oorzaken of omstandigheden.
  4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit noodzakelijke of onvermijdelijke wijzigingen in het internetadres.
  5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ter zake bezoek aan sites van dienstverlener, het gebruik van Internet door derden en het gebruik van software aanwezig op de sites van dienstverlener.
  6. Gebruiker vrijwaart bij deze de rechtspersonen achter dienstverlener, tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het bezoek van de websites van dienstverlener.
  7. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ter zake het niet nakomen van afspraken door de provider(s) waar de websites van dienstverlener geplaatst zijn.
 3. Betaling en verzending
  1. Betaling geschied vooraf per automatisch incasso of iDeal betaling. Door het aanklikken van de “checkbox” en het invullen van de gegevens gaat men akkoord met betaling van het verschuldigde bedrag, dit kan afhankelijk van de door u geselecteerde optie maandelijks tot wederopzegging, of eenmalig voor een kwartaal, halfjaar of jaar abonnement zijn. Bij niet tijdige betaling van klant bij een maandelijks abonnement, is klant zonder nadere ingebrekestelling, automatisch in verzuim en vertragingsrente en incassokosten verschuldigd. Afhankelijk van uw bank kan de betaling aan ons enkele dagen duren.
  2. Het product op deze website kost maandelijks de prijs zoals deze is gespecificeerd op de website en is afhankelijk van het land waar de box naartoe verzonden wordt. Dit is inclusief verzend en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
  3. Dienstverlener neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat klant aan ons kenbaar heeft gemaakt. Dienstverlener zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren en zal zich proberen te houden aan de op de website gestelde indicatieve levertijden. De door dienstverlener of StyleTone International B.V opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft klant geen recht op schadevergoeding in welke zin dan ook en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd om de overeenkomst in stand te houden. Mocht klant besluiten om de overeenkomst te ontbinden door zich uit te schrijven uit het bestand van dienstverlener, dan behoudt dienstverlener het recht om ook het door klant bestelde artikel niet te leveren
  4. Voor de betaling kan de aanmelder uitsluitend gebruik maken van de betalingsmodaliteiten, die tijdens de bestelling zijn overeengekomen of aangegeven. Voor de betalingsmodaliteiten, die ook voor minderjarigen toegankelijk zijn, is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.
  5. Kortingscodes en promotiecodes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Klant kan geen rechten ontlenen aan foutieve codes, zet of drukfouten.
 4. Ontbinding en retourneringen
  1. Klant kan de overeenkomst bij een maandelijks abonnement 21 dagen voor de volgende zending zonder opgaaf van reden ontbinden.
  2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  3. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De abonnee zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Voor cosmeticaproducten geldt dat deze niet gebruikt en/of geopend mogen worden.
  4. Indien de abonnee van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en goed verzegeld aan de ondernemer retourneren. Pas nadat door de ondernemer vast is gesteld dat de cosmetica producten ongeopend en gebruikt zijn zal er overgegaan worden tot het terugstorten van het betaalde bedrag.
  5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  6. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.